vrijwilligers-volontaires-volunteers

Doel van de vzw

Plukriijp is een vzw die tot doel heeft:

  • Een studiecentrum te zijn voor jongeren en volwassenen, waarbij het gemeenschappelijk organiseren van alles wat natuurlijke voeding en welzijn ten goede komt, centraal staat.
  • Het bevorderen van het algemeen belang door het verhogen van het ecologisch bewustzijn van de samenleving.

Plukrijp functioneert vanuit vrijwilligheid.

Frank & Martine stellen het domein open voor wat de vzw wenst te organiseren.

Zij draaien zelf vrijwillig mee in wat er moet gebeuren.

Vermits er niets verkocht wordt dient wat er als donaties in de “magische hoed” terechtkomt om de kosten veroorzaakt door de activiteiten te betalen (zaden, materiaal, …)

Er worden praktische & theoretische lessen gegeven in permacultuur in de brede zin van het woord:

– cyclische design van tuin en/of leven

– tuinbouw technieken jaarrond

– onderhoud van gereedschappen, hout en ijzerbewerking, …

– groepsdynamica

– persoonlijke ontwikkeling

– visie op de toekomst

Praktische afspraken

Stagiairs tekenen een leerovereenkomst voor een bepaalde periode, geldig in hun school/instituut.

Vrijwilligers tekenen een vrijwilligersformulier waarin ze akkoord gaan met de principes geldig op het domein.

Vrijwilligers & stagiairs in de opleiding & bezoekers stellen hun tijd ter beschikking dagelijks van 9 tot 12u & van 15 tot 17u. Dagelijks wordt samen bekeken wat er “te doen” is.

Iedereen kan ervoor kiezen die dag niet mee te doen, op uitstap te gaan, een rustdag in te plannen, mits melding ‘s morgens.

Verboden zijn: alcohol, cannabis, andere drugs, sexuele en andere intimidatie of geweld

Afgeraden worden: nicotine, koffie (als drug genomen), verdovende medicatie

Er wordt vanuit gegaan dat vrijwilligers volwassen & verantwoordelijk zijn voor hun daden.

 

Aim of the association

Plukrijp is an association for:

  • a study centre for young&adult people where the collective organisation of everything connected with natural food&wellness is central
  • increase the ecological awareness

Plukrijp functions on voluntary contribution.

Frank&Martine open up the place for what the association wants to organise.

They participate on a voluntary base in what needs to be done.

Since nothing is sold, donations into the “magic hat” serve to pay the costs occasioned by the activities(seeds, material,…)

 

Permaculture

Practical&theoretical lessons are given in permaculture in the wide meaning of the word:

-cyclic life&garden design

-gardening techniques year round

-upkeep of tools, working wood&metal, …

-group dynamics

-personal development

-vision for the future

Practical agreements

Daily we evaluate together what needs to be done.

Volunteers&interns contribute daily from their time 9-12&15-17.

Everyone can decide to take a day off, to go on a trip, to just relax, on condition they mention it at the morning table.

Interns sign a contract for a fixed period, as needed by their school/institution.

Volunteers sign a contract, declaring they agree with the principles valid at the place.

Forbidden are:alcohol, cannabis, other drugs, sexual&other intimidation or violence.

Not encouraged are: nicotine, coffee(taken as a drug), mind-deadening medication.

We start from the premise that volunteers are adult&responsible for their deeds.

 

 

But de l’association

Plukriijp est une asbl qui vise à:
– être un
centre d’apprentissage pour les jeunes et les adultes, dans lequel l’organisation commune de tout ce qui soutient l’alimentation naturelle et le bien-être est centrale.
– de promouvoir l’intérêt public en
augmentant la sensibilisation à l’environnement de la société.

Plukrijp fonctionne sur la contribution volontaire.

Frank & Martine ouvrent le domaine à ce que l’association veut organiser.

Ils participent eux-mêmes volontairement à ce qui doit être fait.

Puisque rien n’est vendu, les donations dans le “chapeau magique” servent à payer les frais occasionnés par les activités (semences, matériel,…)

On y donne des leçons en permaculture dans le sens large du mot:

– design cyclique de vie & de jardin

– techniques de jardinage à travers l’année

– entretien des outils, travail avec le bois, le métal, …

– dynamique de groupe

– développement personnel

– vision pour l’avenir

Accords pratiques

Les stagiaires signent un contrat à durée fixe comme convenu avec leur école/institut.

Les volontaires signent un contrat où ils se déclarent ej accord avec les principes du lieu.

Les volontaires et les stagiaires contribuent aux activités communes chaque jour de 9 à 12h & de 15 à17h. Chaque matin, on évalue ce qui doit être fait.

Chacun peut décider de prendre une journée libre en dehors de Plukrijp ou pour juste se relaxer à Plukrijp, à condition de l’annoncer le matin à table.

Interdits sont: alcool, cannabis, autres drogues, intimidation ou violence sexuelle & autre.

À déconseiller sont: nicotine, café (pris comme drogue), médicaments narcotiques.

Nous partons du principe que les volontaires sont adultes & responsables de leurs actes.